Loading...

ตรวจสุขภาพเด็ก

- ตรวจสุขภาพลูกน้อยเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกเจริญเติบโตสมวัย
มีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มตามที่ควรจะเป็น พัฒนาการต่างๆ ก้าวหน้าไปอย่างเหมาะสม
ได้รับอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับช่วงอายุของลูกในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่มากไม่น้อยเกินไป
และสุดท้าย ลูกน้อยก็จะได้รับวัคซีนที่จำเป็นพร้อมกันไปด้วย

Boat on Calm Water