Loading...

ห้องสังเกตุอาการ

- ให้บริการดูแลผู้ป่วย นอนสังเกตอาการ เพื่อตรวจวินิจฉัยโรค ให้การรักษาภายใน รวมทั้งรับผู้ป่วยที่ต้องให้ยาหยดทางหลอดเลือด
- พยาบาลให้การดูแลผู้ป่วย ตามแผนการรักษาของแพทย์
- พยาบาลการประเมินอาการผู้ป่วยเป็นระยะ
- รายงานแพทย์ เมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนเเปลง รายงานผลตรวจเลือด รายงานอาการ
- ประสานส่งต่อโรงพยาบาล ตรวจ รักษา วินิจฉัยเพิ่มเติม กรณีอาการซับซ้อน ฉุกเฉิน
- จำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน ส่งแผนกผู้ป่วยนอก นอนรักษาตัวในหอผู้ป่วย

Boat on Calm Water