โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คุ้มเกล้า
ยินดีต้องรับ พลตรีหญิง รศ.พญ.ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์
และ แพทย์หญิง ปวีณา สุสัณฐิจพงษ์
คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม