Loading...

ตรวจโรคทั่วไป

- คัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพในผู้รับบริการทุกกลุ่มวัย
- ตรวจ วินิจฉัยปัญหาความรุนแรงของอาการป่วยในผู้ป่วยโรคทั่วไป โรคเรื้อรัง โรคระบาดตามฤดูกาล
- ให้การรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานแบบองค์รวม
- บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ นัดตรวจเจาะเลือดตามข้อบ่งชี้ของโรค
- ประสานส่งต่อโรงพยาบาล ตรวจ รักษา วินิจฉัยเพิ่มเติม กรณีอาการซับซ้อน ฉุกเฉิน
- ออกใบรับรองตรวจสุขภาพ สมัครงาน สมัครเรียน ออกใบพิการ

 ตรวจโรคทั่วไป
 ตรวจเบาหวาน


 ตรวจความดันโลหิต
 ตรวจหอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไทรอยด์
Boat on Calm Water Wintry Mountain Landscape
Mountains in the Clouds