ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting สำหรับผู้ลงทะเบียน

1. ข้อกำหนด กรุณาตั้งชื่อ โดยใช้ ชื่อ-นามสกุล จริง พร้อมตำแหน่ง หรือชื่อหน่วยงาน และเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(เฉพาะพยาบาล)

เช่น นายประชุม วิชาการ พยาบาลวิชาชีพ รพ.นพรัตนราชธานี
ทั้งนี้หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาตเข้าห้องประชุม


2. ข้อแนะนำ เพื่อคุณภาพในการประชุม

2.1 กดเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที
2.2 ปิด Microphone ก่อนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
2.3 ใช้ชุดหูฟัง Small talk เพื่อความคมชัดของเสียงรับและเสียงส่ง
2.4 ใช้สัญญาณ Internet ผ่าน LAN หรือสัญญาณ Wifi 3-4 ขีด หรือสัญญาณ 4G 5G 3-4 ขีด
2.5 ไม่เดินทางขณะที่ต้องการสนทนา หรือหากจำเป็นต้องเดินทางให้จอดรถขณะสนทนา เพื่อความคมชัดของสัญญาณเสียงรับเสียงส่ง
2.6 เปิดกล้องให้เห็นผู้เข้าร่วประชุมชัดเจน


3. ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ จะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

- CNEU หน่วยกิตคะแนน


4. Link สำหรับเข้าร่วมการประชุมสามารถตรวจสอบได้จาก Email ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ (โดยจะส่งให้ล่วงหน้า 1-2 วัน ก่อนการประชุม)

หมายเหตุ : ระบบ Zoom Meeting สำหรับผู้ลงทะเบียนเท่านั้น ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนสามารถรับชมได้ทาง Facebook live


5. Link Zoom สำหรับเข้าร่วมการประชุม

https://zoom.us/j/96526665271?pwd=TDhvcU5TYkNtN3IvbzREQ0RuU2ZXUT0926 สิงหาคม 2565


25 สิงหาคม 2565