งานห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
Image
งานห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กรมการแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
679 ถ. รามอินทรา แขวง คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 02-548-1000 ต่อ 7507, 7508 หรือสายด่วน 02-517-4333        
E-mail : toxiconopparat@gmail.com